Başvuru Formu

İlgili Kişi Başvuru Formu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 11. Maddesinde sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi işbu İlgili Kişi Başvuru Formunu doldurarak altı imzalı bir şekilde elden, postayla veya Noter kanalıyla Sarpaş Danışmanlık A.Ş. Mumcuoğlu Apt. 15/15 Tanzimat Sok. Göztepe Kadıköy İstanbul KADIKÖY İstanbul / Türkiye adresine ulaştırmanız halinde talebiniz en geç otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Kişisel Veri Sahibinin Hakları KVKK’ nın 11. Maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Başvuru Yapan İlgili Kişinin;

AD- SOYADI :

T.C KİMLİK NUMARASI :

TEBLİGAT ADRESİ :

TELEFON NUMARASI :

E- POSTA ADRESİ :

ŞİRKETLE OLAN İLİŞKİSİ : Çalışan ( ) Eski Çalışan ( ) Ziyaretçi ( ) Müşteri ( ) Diğer ( ) ………………………………………

KVKK Kapsamındaki Talebiniz:

Lütfen KVKK’nın 11. Maddesinde belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi açık bir şekilde belirtiniz. …………………..…………….……………………………….………………… …………….……………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………

Bu taleplerim doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun KVKK’nın 13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini talep ederim.

Başvuruya Verilecek Yanıtın Tarafınıza Bildirilme Yöntemi Lütfen yapmış olduğunuz başvuruya karşı şirketimizin vereceği yanıtın size hangi yolla bildirilmesini istediğinizi seçiniz. Yukarıda vermiş olduğum tebligat adresime gönderilmesini istiyorum.

Yukarıda vermiş olduğum e-posta adresime gönderilmesini istiyorum. İşbu başvuru formunda tarafınıza bildirmiş olduğum bilgi ve belgelerin doğru ve güncel olduğunu, Şirketinizin başvurumu sonuçlandırabilmek adına ilave bilgi talep edebileceğini ve ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kurul tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekebileceği hususunda aydınlatıldığımı beyan ve taahhüt ederim.

 

Başvuran İlgili Kişinin (Veri Sahibi)

Adı Soyadı:

Başvuru Tarihi:

İmza :